Pijler 3: Impuls aan uitstroom

In 2023 komen kandidaten niet alleen sneller in contact met de werkgever, ook hoeven ze minder vaak te solliciteren. Zoveel mogelijk werkgevers maken gebruik van het open hiring principe voor functies of taken waarbij dat past. Zowel werkgevers als sociale partners in Delft ondertekenen de BHAG Deal, waarin ze concreet maken welke bijdrage ze gaan leveren om van Delft een inclusieve stad te maken.

DOELSTELLING 10 :
500 extra mensen aan het werk door de BHAG deal

Werkgevers worden gestimuleerd om bij te dragen aan een inclusieve stad. Dit wordt bekrachtigd met de BHAG Deal die wordt ondertekend door werkgevers, sociale partners en andere partijen in de stad. Open hiring zorgt ervoor dat iedereen direct aan het werk kan, zonder sollicitatie.

De BHAG Deal

We vragen commitment van werkgevers om bij te dragen aan Delft als inclusieve stad in de vorm van de BHAG Deal. De BHAG Deal wordt ondertekend door werkgevers en sociale partners.  Elke partij definieert zelf de bijdrage die zal worden geleverd: het aantal arbeidsplaatsen dat beschikbaar wordt gesteld en de ondersteuning die ervoor nodig is om mensen te begeleiden. Het doel is dat de BHAG Deal 500 mensen extra aan het werk helpt.

Actielijn 18: Het ondertekenen van de BHAG Deal met zo veel mogelijk partijen in en rondom Delft om een inclusieve stad te realiseren en structureel 500 mensen extra aan het werk te helpen.

No-risk polis

Eén van de meest genoemde belemmeringen voor het aannemen van iemand uit de bijstand, zeker als deze langdurig werkloos is geweest, is het risico op uitval. Als iemand (weer) ziek wordt, moet de werkgever doorbetalen. Dit risico is voor kandidaten met een indicatie banenafspraak afgedekt door de no-risk polis. Voor alle kandidaten die (langdurig) in de bijstand zitten, geldt deze no-risk polis niet. Om dit te compenseren stellen we een pot geld beschikbaar voor uitval door ziekte. Per werknemer kan hieruit maximaal 2 maanden loonkosten bij ziekte worden uitbetaald.  De verwachting is dat € 100.000,- in eerste instantie voldoende is. Werkgevers kunnen een claim doen voor kandidaten uit Delft die binnen de BHAG Deal aan het werk zijn gegaan.

Actielijn 19: Het beschikbaar stellen van een budget voor het betalen van loonkosten bij uitval door ziekte voor kandidaten zonder indicatie banenafspraak.

Open hiring

Werkgevers worden met een campagne opgeroepen om kandidaten aan te nemen volgens het open hiring principe, en om best practices op dit vlak met elkaar te delen. Het streven is dat er in 2023 100 banen via open hiring worden aangeboden. Voor deze campagne wordt de samenwerking met MVO business platform Werkwaardig benut.

Actielijn 20: Campagne opzetten om werkgevers te bewegen 100 banen aan te bieden volgens het open hiring principe. 

DOELSTELLING 11: 500 Mensen extra aan het werk op de  campussen

De campussen bieden kandidaten die (tijdelijk) niet aan het werk komen op de reguliere arbeidsmarkt een betaalde werkplek of ontwikkelplek aan. Iedereen met een indicatie banenafspraak die regulier geen werk vindt, krijgt een baan bij Werkse!

Indicatie banenafspraak

Het vermoeden bestaat dat er binnen de doelgroep van de BHAG (mensen met arbeidsvermogen, maar niet in een regulier traject) kandidaten zijn die in aanmerking komen voor de indicatie banenafspraak. Bij (grotere) organisaties is veel vraag naar medewerkers met een indicatie banenafspraak, omdat zij graag willen voldoen aan de Wet banenafspraak. Daarom willen we het aantrekkelijker maken voor kandidaten om een indicatie aan te vragen. Dat doen we door iedereen in dienst te nemen zodra ze de indicatie banenafspraak toegekend hebben gekregen (tenzij een reguliere plek haalbaar is) en vervolgens te detacheren. Daarnaast zullen we de praktijkroute vaker inzetten, bij voorkeur voor iedereen die langer dan 1,5 jaar in de bijstand zit. Daarmee kunnen kandidaten bij wie twijfel bestaat of ze een indicatie kunnen krijgen, toch al starten met werken.

Op basis van gesprekken met werkgevers is de verwachting dat er in 2023 ongeveer 250 garantiebanen kunnen worden ingevuld door mensen met een indicatie banenafspraak. De verwachting is ook dat er minimaal 250 mensen zijn die in aanmerking komen voor een indicatie banenafspraak om deze plekken in te vullen.

⇒ Actielijn 21: Het aannemen van kandidaten met een indicatie banenafspraak zorgt ervoor dat er in 2023 250 extra plaatsen worden ingevuld.

Pak je kans baan bij Werkse!

Werkse! wil meer mensen met een uitkering aannemen. Er is groei mogelijk binnen de werkleerbedrijven en daarom is gestart met de pilot ‘Pak je kans baan’. Hierbij krijgen kandidaten twee functies bij Werkse! voorgelegd en worden zij uitgenodigd om te solliciteren op een ervan. Startende nieuwe werknemers krijgen direct een betaalde baan bij Werkse! voor minimaal 6 maanden en het aantal uren dat past bij de functie (25 of 30 uur per week). Een kandidaat mag maximaal 2 jaar in een Pak je kans baan werken en krijgt ondersteuning bij het vinden van een volgende baan in het reguliere bedrijfsleven.

⇒ Actielijn 22: Het aannemen van kandidaten via de Pak Je Kans baan zorgt ervoor dat er in 2023 150 meer mensen aan het werk zijn.

Open work

Voor een deel van onze doelgroep is de stap naar regulier werk nog te ver weg. Wij willen kandidaten de mogelijkheid bieden om naar een campus te komen wanneer zij (betaald) werk willen doen. Het biedt flexibiliteit, maar ook stabiliteit, omdat het werk altijd beschikbaar en bereikbaar is. Ook biedt het de mogelijkheid om verschillende soorten werk uit te proberen en zo te bepalen wat goed past. Dit noemen we open work. Het idee zal de komende jaren worden uitgewerkt. Onderzoek zal uitwijzen welke werksoorten geschikt zijn, hoe ervoor moet worden opgeleid en hoe het beloningssysteem er uit moet zien.

⇒ Actielijn 23: Het concept van open work verder uitwerken en testen, inclusief de effecten voor de interne organisatie. In 2023 maken 100 mensen gebruik van het open work
concept.