Pijler 1: Beperken instroom

In 2023 wordt de instroom in de bijstand beperkt door een sterke verbinding tussen het sociaal domein, werkgevers, het UWV, reclassering en de Jongerenacademie. Delftse burgers die een beroep moeten doen op de Participatiewet, doen een werkaanvraag. In veel gevallen zal een traject niet nodig zijn en kan de kandidaat direct met een werkgever in gesprek. Iedereen die wel aan een traject begint, weet wat het doel is en hoe het perspectief op (betaald) werk eruit ziet. De Participatiewet blijft een vangnet voor wie het nodig heeft. Ook blijven we een vorm van basiswerk aanbieden voor wie het nodig heeft. 

Doelstelling 6:  Instroom structureel beperken tot 500 per jaar 

Waar in 2018 nog 870 mensen in de uitkering terecht kwamen, is dat aantal in 2023 structueel gedaald tot 500. Deze doelstelling wordt opgepakt door werkgevers, UWV,  Werkse!,  de Jongerenacademie,  Bureau Zelfstandigen, reclassering, andere sociale partners en burgers zelf. 

Voorkomen her-instroom

In 2018 kwamen 68 personen binnen een jaar na bemiddeling van Werkse! terug de uitkering in. Deze her-instroom willen wij beperken door intensieve begeleiding te bieden aan werkgevers en kandidaten op het moment dat zij aan het werk gaan. Door in te zetten op langdurige begeleiding en het stimuleren om van werk naar werk te komen, streven we naar een her-instroom van maximaal 22 personen, een derde van het huidige aantal.

⇒ Actielijn 8: Her-instroom vanuit werk (zonder WW-recht) terugbrengen tot een derde van het huidige aantal personen.

UWV

Door samen te werken met het UWV kunnen we specifieke doelgroepen intensievere begeleiding bieden voordat ze een bijstandsuitkering aanvragen. Zes maanden voor het aflopen van hun WW komen mensen bij Werkse! voor intensievere dienstverlening. Het doel is om in 2023 de doorstroom vanuit de WW naar bijstand tot maximaal 2% terug te hebben gebracht. Dit staat gelijk aan een vermindering van de instroom met 78 personen per jaar.

⇒ Actielijn 9: Doorstroom vanuit het UWV beperken tot maximaal 2% per jaar.

Jongerenacademie

Het beëindigen van hun studie is in 2018 voor 56 mensen de aanleiding om afhankelijk te worden van een uitkering. De verbinding tussen de Jongerenacademie en Werkse! is er al en waarschijnlijk zijn er mogelijkheden om nog beter op elkaar aan te sluiten. We willen met deze betere aansluiting 28 personen minder instroom realiseren.

⇒ Actielijn 10: Door samenwerking met de Jongerenacademie halveren we het aantal personen met als instroomreden beëindiging studie.

Bureau Zelfstandigen

In 2018 stroomden 43 personen in de uitkering vanuit een zelfstandig beroep of eigen onderneming. Bureau Zelfstandigen werkt intensief samen met deze doelgroep. Een verdere verkenning van de samenwerking wordt opgestart, met als doel dat slechts een derde van het huidige aantal personen instroomt in de bijstand. Dat is een vermindering van 28 personen.

⇒ Actielijn 11: Door samenwerking tussen Bureau Zelfstandigen en sociale partners brengen we het aantal instromers vanuit zelfstandig beroep of eigen onderneming terug tot een derde van het huidige aantal.

Reclassering

In 2018 zijn er 42 personen vanuit detentie ingestroomd. De samenwerking met reclassering wordt geïntensiveerd, zodat de dienstverlening van Werkse! kan worden gestart voordat mensen uit detentie komen. Doel is een halvering van het aantal personen dat vanuit detentie instroomt; een vermindering van 21 personen.

⇒ Actielijn 12: Door samenwerking met reclassering  halveert de instroom vanuit detentie.

Sociaal domein

De intensivering van de samenwerking binnen het sociaal domein heeft al concreet vorm gekregen in het Zeg JA Team (zie Fundament: intensiveren samenwerking). In dit team bespreken professionals óók incidenteel mensen die nog geen Participatiewet uitkering hebben, maar waarvan de situatie dusdanig dreigt te veranderen dat ze een uitkering moeten aanvragen. Een intensievere samenwerking biedt kansen om deze personen eerder aan te melden bij Werkse! Aangezien de redenen ‘beëindiging relatie’, ‘ander inkomen’ en ‘andere oorzaak’ een beperkte invloed hebben op de instroom, is het streven bescheiden: 10% vermindering. Dat staat voor 46 minder instromers met genoemde redenen.

⇒ Actielijn 13: Door samenwerking binnen het sociaal domein signaleren we vroegtijdig mensen die een beroep dreigen te moeten doen op een uitkering. Hierdoor verminderen we deze instroom met 10%.

Campagne werkaanvraag

De reden voor het aanvragen van een uitkering is onvoldoende inkomen. Dit probleem kan ook worden opgelost door het aanvragen van werk. Een campagne wijst burgers in Delft erop dat zij direct kunnen reageren op vacatures, en verleidt werkgevers om zoveel mogelijk mensen aan te nemen volgens het open hiring principe

(zie pijler 3: impuls aan uitstroom). Open hiring houdt in dat kandidaten niet hoeven te solliciteren, maar direct worden aangenomen.

⇒ Actielijn 14: Werkaanvraag in plaats van uitkeringsaanvraag leidt tot een verdere vermindering van instroom in de uitkering met 120 personen per jaar.