Fundament: Intensiveren samenwerking

Het intensiveren van de samenwerking met vele partijen in Delft is een voorwaarde voor het slagen van de BHAG. Denk aan onderwijs, bedrijfsleven, sociaal domein, maar ook aan innovatieve technologische partijen om mensen op nieuwe manieren bepaalde taken te kunnen laten uitvoeren. We werken samen met zorgverzekeraars en de gemeente om de financieringsstroom en de besparingen in kaart te brengen.

Doelstelling 1: Analyseren belemmeringen uitstroom 

We kunnen een belangrijke impuls aan uitstroom realiseren door de belemmeringen voor kandidaten, professionals en werkgevers te analyseren en hier vervolgens een passende oplossing voor te vinden. Klankbord groepen zoals het werkgeverspanel, kandidaten panel en het Zeg JA Team, bieden input.  

Werkgevers hebben in het werkgeverspanel aangegeven dat één van de belangrijkste punten om aan te pakken het ontzorgen van de werkgever is. Ook verschillende regels voor verschillende doelgroepen en het afdekken van risico’s werden benoemd als belangrijke zaken om aan te pakken. Het meest belangrijk vinden ondernemers de vrijstelling van loonkosten bij ziekte, gevolgd door een financiële tegemoetkoming bij het in dienst nemen van iemand uit de uitkering. Driekwart van de ondernemers vindt het bovendien belangrijk dat de gemeente meer investeert in de scholing van kandidaten en ruim de helft wil geen extra administratie bij het aannemen van kandidaten.

Ook kandidaten zien verbeterpunten in de dienstverlening. Zij wensen meer maatwerk op het gebied van matching, hebben behoefte aan betere communicatie over het begeleidingstraject en soms ook aan meer begeleiding dan wat nu geboden wordt. Het kandidatenpanel zal worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren en om te bepalen welke werksoorten gewenst zijn en aan welke voorwaarden een werkplek moet voldoen. 

⇒ Actielijn 1: Het (verder) analyseren van belemmeringen voor werkgevers, kandidaten en professionals en hier de juiste tegenmaatregelen voor vinden, met als doel de uitstroom een impuls te geven.

Doelstelling 2 : Bedrijfsleven medeverantwoordelijk maken 

We verbinden werkgevers aan het doel door hen mede verantwoordelijk te maken voor het behalen ervan. Brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en individuele werkgevers realiseren samen een inclusieve stad. 

Door de Economic Board of Zuid Holland wordt onderstreept dat onbenut arbeidspotentieel leidt tot productiviteitsverlies bij bedrijven. Binnen het Human Capital Akkoord wordt budget beschikbaar gesteld om hier op in te spelen. De energietransitie zorgt voor nieuwe stedelijke opgaven (waaronder ‘Buitenhof en Voorhof van het gas’) en biedt werkgelegenheid juist voor de doelgroep die nu een uitkering ontvangt. De ruimtelijke economische visie Delft heeft als doel om in 2040 10.000 extra banen te realiseren op alle niveaus. Vooral door inzet op de maakindustrie levert dit meer werkgelegenheid op voor onze doelgroep. Ook de aandacht voor social return levert meer kansen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze initiatieven zorgen ervoor dat werkgevers zich meer bewust worden van de potentie van de doelgroep. We zullen hier nog meer op inzetten door onder andere via brancheorganisaties en ondernemersverenigingen aansluiting te zoeken en middels campagnes in te spelen op bewustwording en het delen van goede voorbeelden.

⇒ Actielijn 2: In samenwerking met het bedrijfsleven onderzoeken hoe we de verantwoordelijkheid voor de BHAG kunnen delen en vormgeven. 

Doelstelling 3: Bestendigen ZEG JA TEAM in sociaal domein

Het Zeg JA Team neemt knelpunten weg die Delftse burgers ervaren om aan het werk te gaan. Het team besaat uit professionals van meerdere organisaties. In het Zeg JA Team vinden we een passende oplossing, ook als dat voorbij de bestaande mogelijkheden gaat. Wij zeggen JA! 

Het Zeg JA Team is een initiatief van een groot aantal Delftse organisaties op het gebied van zorg, wonen, werk en hulpverlening. Professionals uit de deelnemende organisaties kunnen na overleg en toestemming van de betrokken burger een casus inbrengen in het team, dat in het driewekelijks overleg geanonimiseerd wordt besproken. Tijdens dit overleg wordt door het team een oplossingsrichting bedacht. Doordat de juiste professionals met mandaat aan tafel zitten, is het mogelijk om echt het verschil te maken voor iemand. Het doel is om beter en sneller samen te werken binnen het sociaal domein en mooie, effectieve oplossingen te vinden voor burgers die anders mogelijk vastlopen of vastgelopen blijven. Naast concrete casussen is er ook ruimte voor kennisoverdracht en een kijkje in de keuken van de andere organisaties. Hierdoor ervaren de professionals een verbreding van hun expertise en slagkracht. 

⇒ Actielijn 3: De pilot Zeg JA Team zorgt voor intensieve samenwerking in het sociaal domein, waardoor kandidaten sneller en beter begeleid worden richting een betaalde baan. 

Informatieuitwisseling

Om het maximale te halen uit de samenwerking binnen het sociaal domein, is het noodzakelijk om informatie  snel en compleet met elkaar te kunnen delen. We gaan  op zoek naar een overkoepelend systeem dat informatie haalt uit de onderliggende systemen van de betreffende partijen. Het systeem geeft de kandidaat  zelf ook toegang tot zijn gegevens. Hij of zij kan hulpvragen stellen en aangeven hoe het met hem gaat. Ook kan de kandidaat het systeem toegang geven tot informatie uit andere apps (bijvoorbeeld gegevens over fysieke activiteit). Er is begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden en de partijen die aangesloten willen worden op het systeem.

⇒ Actielijn 4: Een softwaresysteem voor het delen van informatie draagt bij aan het optimaliseren van de samenwerking in het sociaal domein.

Ook offline willen we kennisuitwisseling stimuleren tussen de verschillende partijen. Daarom willen we jaarlijks een BHAG festival organiseren voor de professionals uit het sociaal domein. Dit festival moet ervoor zorgen dat men meer bekend is met elkaars werkwijze en elkaar makkelijker kan vinden op specifieke onderwerpen. De eerste gezamenlijke workshop staat gepland: de Bootcamp Eenvoudig Maatwerk.

⇒ Actielijn 5: Offline kennisuitwisseling vindt plaats op een jaarlijks festival voor alle professionals in het sociaal domein.

Doelstelling 4: Samenwerking opleiding-trajecten vormgeven 

Om kandidaten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, zal steeds meer ingezet worden op het aanleren van vakvaardigheden in de praktijk. Bedrijfsvakopleidingen kunnen nog beter worden ingezet voor de doelgroep. Nog te vaak zijn deze moeilijk toegankelijk voor oudere of anderstalige kandidaten. Ook de TOP academie biedt kansen.

De TOP academie is een vakschool waarin scholen en bedrijven samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs, nu nog uitsluitend voor jongeren. De TOP academie is actief in catering, facilitaire dienstverlening, techniek, zorg, bouw en groen. Daarnaast kan een samenwerking met het World Horti Centre ondersteunen bij het scholen van kandidaten voor een baan in de glastuinbouw. Daarnaast biedt praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO, waaraan Werkse! al meedoet, mooie kansen.

De samenwerking met opleidingstrajecten zal verder worden vormgegeven, waarbij de aansluiting bij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat en zo veel mogelijk bij bedrijven zelf wordt opgeleid.

⇒ Actielijn 6: Het vormgeven van een intensieve samenwerking met opleidingstrajecten die aansluiten bij onze doelgroep en de behoefte van het bedrijfsleven.

Doelstelling 5: Samenwerking innovatieve partijen vormgeven 

De mismatch op de arbeidsmarkt wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de eisen die aan de werknemers gesteld worden niet overeenkomen met de kenmerken van de werkzoekenden. Technologie kan een uitkomst bieden bij dit probleem. Daarom werken we samen met innovatieve partijen om deze oplossingen vorm te geven.

Een groot deel van de doelgroep van de BHAG heeft te maken met fysieke en/of psychische klachten. Zowel robotisering als artificial intelligence (AI) kunnen hierin uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan een exo-skelet waarmee mensen met rugklachten toch kunnen tillen. Artificial intelligence kan specifieke vormen van therapie bieden bij psychische klachten. Ook kunnen mensen met behulp van technologie makkelijker nieuwe dingen leren. Op dit moment loopt er een test bij Werkse! waarbij een beamer instructies projecteert op de werkplek. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Aangezien Delft een stad van innovaties is, gaan we de samenwerking aan met TNO, TU Delft en allerlei start-ups in de stad om te kijken hoe technologie onze doelgroep kan ondersteunen bij het vinden van passend werk.

⇒ Actielijn 7:  Samenwerking opzoeken met innovatieve partijen om te bekijken hoe technologie de mismatch op de arbeidsmarkt kan verkleinen.