BIJLAGE 1: ANALYSE BESTAND UITKERINGSGERECHTIGDEN DELFT

Analyse van het bestand van uitkeringsgerechtigden in juli 2019 levert de volgende gegevens op:

Het bestand van uitkeringsgerechtigden bestaat in juli 2019 uit 3.398 personen (Cognos). Hiervan volgen 1.160 mensen een regulier traject via Werkse! of de Jongerenacademie. Daarnaast zijn er 2.238 personen die vallen onder de doelgroep basisdienstverlening. Voor een deel van deze groep (365 personen) is betaald werk in 2023 geen optie. Deze groep zullen we wel blijven stimuleren om een extra stap te zetten om mee te doen in de maatschappij. Voor 1.252 mensen is de inschatting dat zij in 2023 aan de slag kunnen via begeleid vrijwilligerswerk (Lekker Bezig) of wellicht in een parttime baan. Tot slot is er een groep van 621 personen die met de juiste, intensieve begeleiding en in de juiste baan aan het werk zou kunnen en onafhankelijk kan worden van een uitkering. Hier ligt de focus van de BHAG. Van deze groep zullen ongeveer 270 mensen regulier aan het werk kunnen en ongeveer 350 zullen waarschijnlijk afhankelijk blijven van de ondersteuning door Werkse! Deze ondersteuning kan in de vorm van een indicatie banenafspraak zijn of (beschut) werk bij Werkse! Voor de groep kandidaten die al in een regulier traject bij Werkse! zit, zal de BHAG zorgen voor een verbetering van de bestaande dienstverlening.

Het streven is om in 2023 het aantal personen dat structureel afhankelijk is van een Participatiewet uitkering, te hebben teruggebracht tot 1750. Elk jaar zullen er nog steeds 500 mensen instromen. Deze mensen worden intensiever begeleid, ook omdat er minder kandidaten te begeleiden zijn. Daardoor stromen er naar verwachting ook elk jaar 500 mensen uit. Hierdoor blijft het basisbestand van 1750 gelijk.

Meer dan de helft van de geselecteerde doelgroep doet vrijwilligerswerk. Voor mensen die vrijwilligerswerk doen, is de kans relatief groot dat zij aan het werk kunnen. Voor mensen die parttime werken of scholing/stage volgen is de kans nog groter dat zij volledig onafhankelijk worden van een uitkering. Deze subgroep vormt 21% van de doelgroep. Ook voor personen die op dit moment aan het inburgeren zijn, is de kans op betaald werk aanzienlijk. Voor personen waarvan wordt verwacht dat zij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (6%), biedt een indicatie banenafspraak uitkomst om aan het werk te gaan.