Aanleiding

De BHAG is ontstaan vanuit het besef bij meerdere partijen in Delft dat er nog te veel mensen aan de kant staan. Mensen die we mogelijk toch aan het werk kunnen helpen. Veel mensen willen of kunnen wel werken, maar door de mismatch op de arbeidsmarkt en belemmeringen op andere (leef)gebieden komen zij niet aan een baan. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. Burdorf, 2018, Wilthagen, 2018 en Gruijsen, 2017) toont aan dat het hebben van werk een substantiële positieve bijdrage levert aan de fysieke en mentale gezondheid, en voorkomt dat mensen in armoede vervallen. Verschillende pilots met personen die lange tijd werkloos zijn geweest, laten zien dat met intensieve inspanning, de juiste ondersteuning én passend werk, goede resultaten zijn te behalen. 

Een analyse van het bestand van uitkeringsgerechtigden toont dat het in Delft om ongeveer 1.750 personen gaat van het totale bestand van 3.500 personen (januari 2019, zie ook bijlage 1). Met zoveel mogelijk partners binnen en buiten het sociaal domein denken we deze mensen toch aan het werk te kunnen helpen. Dat zou het aantal bijstandsgerechtigden halveren.  

Deze visie is tot stand gekomen dankzij gesprekken met vele partijen. En ook tijdens het project zullen klankbordgroepen als een werkgeverspanel, een kandidatenpanel, een bestuurderspanel en een team van professionals zorgen voor toetsing en bijsturing. De BHAG bestaat uit vele pilots en evaluatiemomenten. De uitkomsten ervan resulteren in best practices waarmee wij de re-integratie in Delft duurzaam op een hoger niveau brengen.

Aanpak: drie pijlers

Het project wordt gestructureerd aan de hand van een fundament en drie pijlers: 

– Fundament: Intensiveren samenwerking

– Pijler 1: Beperken instroom in de bijstand

– Pijler 2: Verbeteren doorstroom

– Pijler 3: Impuls aan uitstroom

Uitgangspunt: Delft als inclusieve stad

In Delft staan we samen voor een belangrijke opdracht: het verminderen van armoede en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze burgers. Werk is daarbij een belangrijk middel. Want werk maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

Daarom vinden we het zo belangrijk dat iedereen in Delft kan meedoen. Op welke manier dan ook. In de huidige situatie laten kandidaten, professionals en werkgevers zich nog te vaak leiden door belemmerende overtuigingen. Kandidaten zien te weinig mogelijkheden, professionals vergeten soms om buiten hun eigen organisatie te zoeken en werkgevers vrezen voor een gebrek aan motivatie. Onbekend maakt onbemind. Wij denken dat het tijd is voor een omslag in de mindset van al deze partijen: het kan wél en we doen dit samen. Met sociale partners, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen, de gemeente en de inwoners zelf.

We realiseren ons dat niet iedereen een plek zal kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen blijven we diverse vormen van basiswerk aanbieden.